Σχετικά

Green Logistics e-Training in Cereal/Rice Sector

Ηλεκτρονική εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στην «πράσινη» εφοδιαστική με έμφαση στον κλάδο των δημητριακών και του ρυζιού)


Πρόγραμμα Erasmus+, KA2 – Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών, Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Χώρες: Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρο.

Συντονιστής:
Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΕΙ ΣΤΕ)

Εταίροι από Ελλάδα:
Συνδέσμου Ελλήνων Εμπόρων Δημητριακών Υποπροϊόντων και Ζωοτροφών (ΣΕΕΔΥΖ)
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Εξέλιξης & Ολοκλήρωσης (ΕΙΕΟ)

Σκοπός
Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι να αναπτύξει και να υλοποιήσει ένα ευέλικτο, εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού στην αγρο-διατροφή με εστίαση στα δημητριακά και το ρύζι (εργαζόμενους, στελέχη, αγρότες, παραγωγούς, μεταφορείς, εταιρείες παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, εταιρείες αποθήκευσης, συσκευασίας και διαμεταφορείς) σε τέσσερις ευρω-μεσογειακές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρος). Το πρόγραμμα στηρίζεται στη διενέργεια εκτενούς ποσοτικής έρευνας για τον εντοπισμό των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσής των εν λόγω ενδιαφερόμενων μερών, επικεντρώνοντας κυρίως στους νέους αγρότες.

Στοχεύοντας στην ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης (Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Έρευνα και επιχειρήσεις), θα διεξαχθεί έρευνα για τον εντοπισμό των αναγκών κατάρτισης που θα καταγράφει τις τρέχουσες δεξιότητες και ικανότητες των εργαζομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα σε εναρμόνιση με τις βέλτιστες πρακτικές όπως εφαρμόζονται στον κλάδο των δημητριακών και του ρυζιού, θέτοντας τα θεμέλια του προγράμματος ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την εφοδιαστική αλυσίδα. Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) θα περιλαμβάνει διάφορους τομείς ενδιαφέροντος, όπως τα green logistics (πράσινη εφοδιαστική), τη βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable development), τη γεωργία ακριβείας (precision agriculture), τη βιολογική γεωργία (organic farming) και τον αγροτουρισμό, αναγνωρίζοντας την πολιτιστική πολυμορφία των συμμετεχόντων χωρών (Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρος & Ελλάδα). Επιπλέον, θα προταθεί ένα πλαίσιο προσόντων για τον κλάδο της εφοδιαστικής στην αγρο-διατροφή (εστίαση στον κλάδο των δημητριακών & ρυζιού).

Η «πράσινη» εφοδιαστική (green logistics) και ο κλάδος των δημητριακών καθορίζουν το πλαίσιο του προγράμματος λόγω της στρατηγικής σημασίας τους για την περιφερειακή/τοπική και εθνική οικονομία των συμμετεχόντων ευρω-μεσογειακών χωρών. Οι χώρες αυτές προσπαθούν να βρουν τρόπους να ξεπεράσουν την οικονομική κρίση και υπάρχουν προτάσεις από διεθνείς οργανισμούς & φορείς που υποδεικνύουν ότι η εφοδιαστική και η γεωργία μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για την ανάπτυξή τους. Ήδη, από το 2007, όταν ενέσκηψε κρίση στον κλάδο των δημητριακών, οι ευρωπαϊκές γεωργικές οικονομίες συνειδητοποίησαν τη σημασία των συστημάτων εφοδιασμού σιτηρών/δημητριακών για την επιβίωσή τους.
Ειδικότερα, το υλικό της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης που θα αναπτυχθεί, θα αποτελέσει ένα εξειδικευμένο εργαλείο που θα ενισχύσει την αξιολόγηση διαφορετικών δεξιοτήτων (πλαίσιο προσόντων), την προώθηση την απόκτησης πρακτικής εμπειρίας στην επιχειρηματικότητα μέσω της κατάρτισης και την υποστήριξη της υιοθέτησης Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) σε διάφορες γλώσσες της ΕΕ.

Εταίροι
Συντονιστής του έργου είναι το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (ΔΣΕ) του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, το οποίο διαθέτει τεχνογνωσία στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την ηλεκτρονική εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, με ενεργή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και σημαντική δικτύωση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το Τμήμα ΔΣΕ έχει στενή συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε θέματα ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής, καθώς και στα ευρύτερα γνωστικά πεδία της επικοινωνίας, του marketing και των εφοδιαστικών συστημάτων. Η ελληνική συμμετοχή ενισχύεται με τη συμμετοχή & συνεργασία με ηγετικές ΜΜΕ στην παραγωγή, εκμετάλλευση, διανομή και εμπορία δημητριακών/ρυζιού. Οι εταίροι από την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Κύπρο έχουν εκτενή εμπειρία στην ηλεκτρονική εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και τη διαχείριση και επιτυχή υλοποίηση χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων.

Δράσεις
Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος πρόκειται να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες όπως: διεθνικές επαφές εταίρων, διοργάνωση συνεδρίων, διάδοση γνώσης & τεχνογνωσίας, εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση για αγρότες (εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές) σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας ρυζιού/δημητριακών, ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας, διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας, χαρτογράφηση του κλάδου της εφοδιαστικής στην αγρο-διατροφή (με έμφαση στον κλάδο των δημητριακών & του ρυζιού), δημιουργία γενικού θεματικού και εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού, ανάπτυξη συστήματος τεκμηρίωσης και αξιολόγησης, έντυπο υλικό και συνεργασία μεταξύ εθνικών και περιφερειακών αρχών για την προώθηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης και την ενσωμάτωση αυτών σε δράσεις τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Θα προταθεί σχέδιο προετοιμασίας στη βάση του πλαισίου πιστοποίησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων (ECVET).
Γεωγραφικές περιοχές που θα εστιάσει το έργο για την ανάπτυξη & περιγραφή καλών πρακτικών λόγω υψηλής συγκέντρωσης νέων αγροτών, επιλεγμένων καλλιεργειών, εξάρτησης τοπικής οικονομίας από την αγρο-διατροφή, και ειδικών απαιτήσεων αποθήκευσης και εφοδιαστικής, θα είναι η περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (π.χ. Ν. Βοιωτίας, Ν. Φθιώτιδας), Περιφέρεια Αττικής (π.χ. Θριάσιο πεδίο), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας & Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Συμβολή
Το συγκεκριμένο έργο πρόκειται να συμβάλει στην υπάρχουσα γνώση και πρακτική ως εξής:

  1. Χαρτογράφηση του κλάδου των δημητριακών και του ρυζιού σε τέσσερις διαφορετικές χώρες για τον εντοπισμό συγκεκριμένων αναγκών στον τομέα της διαχείρισης συστημάτων εφοδιασμού (χαρτογράφηση του κλάδου, ανάλυση SWOT).
  2. Χαρτογράφηση του προφίλ των δεξιοτήτων ατόμων (π.χ. εργαζόμενοι, διευθυντές, αγρότες) που συμμετέχουν στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας του κλάδου της αγρο-διατροφής (καταγραφή εκπαιδευτικών αναγκών, ανάπτυξη προτύπων βελτίωσης).
  3. Ανάπτυξη εξατομικευμένου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού (εξ αποστάσεως εκπαίδευση), εύκολα προσβάσιμο από όλα τα ενδιαφερόμενα & εμπλεκόμενα μέρη στην εφοδιαστική αλυσίδα, αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές προοπτικές και ανάγκες τους (ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, πρόσβαση σε πληροφορίες και συνέργειες κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας).
  4. Ανάπτυξη περιπτωσιολογικών μελετών και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της εφοδιαστικής στον πρωτογενή τομέα που θα προωθήσει την διάδοση της γνώσης και θα τονίσει τη σημασία της εφοδιαστικής στον κλάδο της αγρο-διατροφής. Έτσι, η ευθυγράμμιση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με εθνικές στρατηγικές θα εξασφαλίσει πλεονεκτήματα για τις τοπικές οικονομίες στις αγροτικές περιοχές, στη βάση της βιώσιμης ανάπτυξης (βελτίωση απασχολησιμότητας & αποτελεσματικότητας).
  5. Αξιολόγηση των δεξιοτήτων εφοδιασμού που θα αναπτυχθούν από τους εκπαιδευόμενους και ανάδειξή τους σε καταλύτη για την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών (ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων).
  6. Προώθηση της κουλτούρας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μεταξύ των νέων αγροτών, των εργαζομένων, των στελεχών και των επιχειρηματιών, η οποία θα αποφέρει και πολλαπλασιαστικά οφέλη στον κλάδο της αγρο-διατροφής, καθώς μπορεί εύκολα να μεταδοθεί και σε άλλους κλάδους που συνδέονται με τον πρωτογενή τομέα (οφέλη για τον πρωτογενή τομέα, καθώς και τον αγροτουρισμό).
  7. Η εξειδικευμένη εκπαίδευση και η στόχευση για ανάπτυξη εκπαιδευομένων αγροτών σε εκπαιδευτές στις συγκεκριμένες αγροτικές περιοχές καλλιέργειας δημητριακών και ρυζιού θα διευκολύνει τη δημιουργία δικτύων και συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων που θα ανταλλάσσουν γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές, πολλαπλασιάζοντας τα οφέλη του έργου και δημιουργώντας βιώσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που εκτείνονται πέρα από τον χρονικό ορίζοντα των του έργου (δίκτυα συνεργασιών, συνέργειες, οικονομίες κλίμακας, σκοπού και μάθησης).
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας  ιστοσελίδας δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό